• GMC
 • GMC Career
 • GMC Partners
 • GMC Education

Κανονισμός Συμμετοχής και Λειτουργίας του GRAFTS Members Club

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 02/09/2019

 1. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
  Η υπηρεσία GRAFTS Members Club αποτελεί ιδιοκτησία της FITNESS INNOVATION E.E. (εφεξής "GRAFTS") και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.grafts.gr (εφεξής "Ιστοσελίδα"). Με τη χρήση της υπηρεσίας GRAFTS Members Club, ο χρήστης δηλώνει αυτόματα πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό Συμμετοχής και Λειτουργίας του GRAFTS Members Club και τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας.

 2. ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  Η υπηρεσία GRAFTS Members Club είναι συνδρομητική, με διάρκεια συνδρομής ένα έτος. Δικαίωμα εγγραφής σε αυτήν έχουν όλοι οι απόφοιτοι των βασικών κύκλων Εκπαιδεύσεων της GRAFTS, δηλαδή των επιπέδων Personal Training Adv level 2, Exercise to Music / Group Training Adv level 2, Pilates Training Pro level 1 και Yoga Training Pro level 1, καθώς και οι απόφοιτοι τουλάχιστον δύο Εξειδικεύσεων ή τριών Εργαστηρίων. Το ετήσιο κόστος συνδρομής ανέρχεται στα 20,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  Για να ενεργοποιηθεί η συνδρομή ενός χρήστη στην υπηρεσία, θα πρέπει αυτός να πληροί τα κριτήρια εγγραφής, να συμπληρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη σχετική Αίτηση Εγγραφής, και να καταβάλει το σχετικό αντίτιμο. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της συνδρομής ορίζονται από τη GRAFTS και κοινοποιούνται στον κάθε χρήστη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει, ή μετά από σχετικό ερώτημά του στη GRAFTS. Η GRAFTS καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι συνδρομές να ενεργοποιούνται το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής.

  Η GRAFTS διατηρεί τη δυνατότητα να μην εγκρίνει τη συνδρομή ενός χρήστη στο GRAFTS Members Club. Ακόμη διατηρεί τη δυνατότητα να διακόψει τη συνδρομή ενός μέλους του GRAFTS Members Club χωρίς καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση απέναντί του, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρείται ο Κανονισμός Συμμετοχής και Λειτουργίας του GRAFTS Members Club από μέρους του, ή ότι δεν τηρούνται οι εκάστοτε κανόνες συμπεριφοράς και λειτουργίας (όπως αυτοί γνωστοποιούνται από τη GRAFTS στον ίδιο) κατά τη συμμετοχή του σε κάθε είδους δραστηριότητες της GRAFTS (μη περιορισμένες στις σχετικές με το GRAFTS Members Club), ή ότι δε γίνεται εύλογη χρήση της υπηρεσίας GRAFTS Members Club από μέρους του.

  Σε περίπτωση που ένας χρήστης ζητήσει τερματισμό της ετήσιας συνδρομής του στην υπηρεσία, κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί, χωρίς όμως ο χρήστης να δικαιούται την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του αντιτίμου της συνδρομής.

  Η GRAFTS διατηρεί τη δυνατότητα να παρέχει δωρεάν δοκιμαστική χρήση της υπηρεσίας σε σπουδαστές ή αποφοίτους της, για όσο χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους κρίνει σκόπιμο. Σε αυτή την περίπτωση, οι δόκιμοι χρήστες της υπηρεσίας δεν απαιτείται να είναι απόφοιτοι των βασικών κύκλων Εκπαιδεύσεων της GRAFTS, ούτε να υποβάλλουν Αίτηση Εγγραφής και να καταβάλουν το σχετικό αντίτιμο. Οι δόκιμοι χρήστες απολαμβάνουν κανονικά τα οφέλη που παρέχονται από την υπηρεσία. Οι λοιπές προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Συμμετοχής και Λειτουργίας του GRAFTS Members Club ισχύουν κανονικά για τους δόκιμους χρήστες.

  Το περιεχόμενο που γίνεται διαθέσιμο μέσα από την υπηρεσία GRAFTS Members Club παρέχεται αποκλειστικά προσωπικά στο εκάστοτε μέλος κατά τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής του, και απαγορεύεται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησή του σε τρίτους ή η χρήση της υπηρεσίας από τρίτους, κατά τη διάρκεια της ισχύος της συνδρομής ενός μέλους ή μετά τη λήξη αυτής.

 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GMC CAREER
  Η συνδρομή στο πρόγραμμα GMC Career, δεν εγγυάται την εύρεση εργασίας ούτε και την ύπαρξη ή μελλοντική ύπαρξη διαθέσιμων θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν ή θα αντιστοιχούν στα προσόντα και τις ανάγκες του εκάστοτε μέλους του GRAFTS Members Club. Επίσης δε παρέχεται καμμία εγγύηση ως προς το πλήθος, το είδος, τη γεωγραφική κατανομή ή άλλα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας που θα αναρτηθούν σε μια εκάστοτε χρονική περίοδο.

  Οι πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας παρέχονται από τα εκάστοτε γυμναστήρια, studios, αθλητικούς χώρους κτλ, και η ακρίβεια των σχετικών στοιχείων υπόκειται σε αυτούς. Η GRAFTS δε φέρει ευθύνη για τυχόν λανθασμένα στοιχεία στις σχετικές καταχωρήσεις, αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι καταχωρήσεις θέσεων εργασίας στη βάση δεδομένων να είναι ακριβείς και έγκαιρες.

 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GMC PARTNERS
  Οι προσφορές και οι εκπτώσεις που παρέχονται μέσα από το πρόγραμμα GMC Partners στα μέλη του GRAFTS Members Club, υπολογίζονται με βάση τις τιμές καταλόγου των προϊόντων/υπηρεσιών των συνεργαζόμενων με τη GRAFTS εταιρειών. Η συνεργαζόμενες εταιρείες λαμβάνουν πρόνοιες ώστε οι τιμές αυτές να είναι δημόσια διαθέσιμες (πχ αναρτημένες σε ιστοσελίδα ή ηλεκτρονικό κατάστημα), ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των προσφορών / εκπτώσεων που παρέχονται μέσα από το πρόγραμμα GMC Partners. Οι πληροφορίες για τις προσφορές και τις εκπτώσεις παρέχονται από τις εκάστοτε συνεργαζόμενες εταιρείες, και η ακρίβεια των σχετικών στοιχείων υπόκειται σε αυτές. Η GRAFTS δε φέρει ευθύνη για τυχόν λανθασμένα στοιχεία στις σχετικές καταχωρήσεις, αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι σχετικές καταχωρήσεις να είναι έγκυρες.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων/υπηρεσιών πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων οι οποίες διενεργούνται κατά τις χρονικές περιόδους που προβλέπονται σχετικά.

  Τα ποσοστά των παρεχόμενων μειώσεων τιμών λόγω προσφοράς ή έκπτωσης μπορεί να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή μετά από συνεννόηση της GRAFTS και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των μελών του GRAFTS Members Club. Η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των εκάστοτε προϊόντων είναι διαθέσιμη και εμφανής στα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) ή τις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων εταιρειών, με ευθύνη των τελευταίων. Στις σελίδες της εφαρμογής GMC Partners αναφέρεται ενδεικτικά το ποσοστό της μείωσης της τιμής κατά την προσφορά ή την έκπτωση.

  Η GRAFTS λαμβάνει κατάλληλες πρόνοιες για να εξασφαλίζει ότι οι συνεργαζόμενες εταιρείες τηρούν στην πράξη την παροχή των σχετικών μειώσεων τιμών στα μέλη του GRAFTS Members Club. Η GRAFTS δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που μία συνεργαζόμενη εταιρεία δεν αποδώσει ή φέρεται να μην έχει αποδώσει την προβλεπόμενη μείωση τιμής σε ένα μέλος του GRAFTS Members Club, διατηρεί όμως κάθε δικαίωμα να λάβει σχετικά μέτρα για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία της υπηρεσίας.

  Οι αγοραπωλησίες στις οποίες ισχύουν οι προσφορές / εκπτώσεις πραγματοποιούνται μεταξύ των μελών του GRAFTS Members Club και της εκάστοτε συνεργαζόμενης εταιρείας, είτε με τη χρήση ειδικού ηλεκτρονικού κουπονιού προσφοράς / έκπτωσης (το οποίο τα μέλη του GRAFTS Members Club βρίσκουν αναρτημένο στην εφαρμογή GMC Partners) μέσω του e-shop της συνεργαζόμενης εταιρείας, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διενέργειά τους δεν εμπλέκεται η GRAFTS. Η εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα στη GRAFTS για να επιβεβαιώσει πως ένα φυσικό πρόσωπο που εμφανίζεται ως μέλος του GMC είναι όντως.

  H GRAFTS δεν είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για πιθανή βλάβη ή απώλεια που μπορεί να προκληθεί από περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω των συνεργαζόμενων εταιρειών.

  H σύνθεση και ο αριθμός των συνεργαζόμενων εταιρειών υπόκεινται σε αλλαγές και η GRAFTS δεν παρέχει εγγύηση σχετικά με το ποιες εταιρείες συμμετέχουν, ή θα συνεχίσουν να συμμετέχουν, ή πρόκειται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και για τον αριθμό αυτών.

 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GMC EDUCATION
  Οι μειωμένες τιμές που παρέχονται από το πρόγραμμα GMC Education στα μέλη του GRAFTS Members Club για τη συμμετοχή σε Συνέδρια και άλλες επιλεγμένες δράσεις Συνεχιζόμενης Κατάρτισης της GRAFTS, υπολογίζονται με βάση τις τιμές καταλόγου των εκπαιδευτικών προϊόντων / υπηρεσιών της τελευταίας.

  Τα ποσοστά των προσφερόμενων εκπτώσεων μπορεί να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή από τη GRAFTS, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με τα εκάστοτε ισχύοντα ποσοστά να είναι τα αναρτημένα στις σχετικές σελίδες της υπηρεσίας.

 6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
  Η GRAFTS δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία GRAFTS Members Club ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της Ιστοσελίδας, θα είναι απαλλαγμένη τεχνικών ή άλλων σφαλμάτων, πως τυχόν σφάλματα θα διορθωθούν και πως η χρήση της θα είναι ανεμπόδιστη. Η υπηρεσία GRAFTS Members Club παρέχεται "ως-έχει" και "ως-είναι-διαθέσιμη". Η GRAFTS διατηρεί τη δυνατότητα να διακόψει την πρόσβαση στο GRAFTS Members Club ή σε οποιοδήποτε τμήμα της υπηρεσίας για οποιοδήποτε αιτία σχετική ή όχι με συντηρήσεις, αναβαθμίσεις, διορθώσεις σφαλμάτων ή άλλες αλλαγές.

 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ GRAFTS MEMBERS CLUB
  Η GRAFTS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του Κανονισμού Συμμετοχής και Λειτουργίας του GRAFTS Members Club, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Κάθε αλλαγή τίθεται σε ισχύ άμεσα, με την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα. Η μη αποδοχή από πλευράς ενός χρήστη ενός νέου τροποποιημένου Κανονισμού Συμμετοχής και Λειτουργίας του GRAFTS Members Club θεωρείται αίτημα τερματισμού της ετήσιας συνδρομής του στην υπηρεσία. Η συνεχιζόμενη χρήση του GRAFTS Members Club θα θεωρείται αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών.