Διασφάλιση Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Total Quality Management (TQM)

Διασφάλιση Ποιότητας – Quality Assurance  (QA)

Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί κύρια προτεραιότητα και βασική στρατηγική της GRAFTS για αυτό και έχει θεσπίσει και ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ολικής Ποιότητας.

Βασικός Διοιητικός άξονας αποτελεί η αδιάκοπη και συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ως σύνολο.

Για να διασφαλίσει την ποιοτικότερη παροχή των εκπαιδευτικών της υπηρεσιών προς τους εμπλεκόμενους (Σπουδαστές – Απόφοιτους – Συνεργάτες – Εκπαιδευτές)  ακολουθεί τις αρχές της Διασφάλισης Ποιότητας, δηλαδή, ένα σύνολο προγραμματισμένων ενεργειών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι τα προιόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν καθορισμένες προδιαγραφές.

«Με τον όρο διασφάλιση ποιότητας νοείται η συστηματική, δομημένη και συνεχής προσήλωση στην ποιότητα. Πρόκειται για το σύνολο των διεργασιών και διαδικασιών που, με συστηματικό και δομημένο τρόπο, αποσκοπούν στη διατήρηση και συνεχή βελτίωση αυτής της ποιότητας, προάγοντας, παράλληλα, την πεποίθηση ότι υφίσταται η δυνατότητα για ποιοτική κάλυψη όλων των απαιτήσεων και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών. Προϋποθέτει την οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματος αρχών, κριτηρίων και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του οποίου πιστοποιείται με περιοδικές διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Οι διαδικασίες αυτές δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά» (επίσημη ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Οι συνεχόμενες πετυχημένες ενέργειες από το 2011 έως σήμερα, για την Διαπίστευση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων (αξιολόγηση εκπαιδευτών – εκπαιδευτικών προγραμμάτων – εταιρείας) από την Europe Active, το Αμερικανικό Συμβούλιο Άσκησης (ACE), καθώς και οι επίσημες συνεργασίες της με Εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας όπως το Yoga Works και η Radical Fitness, αποτελούν δείγματα εξωτερικής αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης δείγματα αποτελούν, οι ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης απο Σπουδαστές και Συνεργάτες, η αναπροσαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων βάσει των αναγκών της αγοράς, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που αποτυπώνονται από την κορυφαία παρουσία των εκπαιδευόμενων στην επαγγελματική αγορά του Fitness σε Ελλάδα και Κύπρο.

Βασική διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί η δυνατότητα που παρέχει η GRAFTS  στους Σπουδαστές και τους Αποφοίτους της αλλά και προς κάθε εμπλεκόμενο στην αγορά του Fitness στην Ελλάδα και Κύπρο, να καταθέσουν το θέμα που επιθυμούν ή αξιολόγηση οποιάδηποτε χρονική στιγμή:  

Φόρμα αξιολόγησης (evaluation report)

Τη συμπλήρωση της φόρμα αξιολόγησης ή θέματος αναλαμβάνει και εξετάζει περαιτέρω το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του οργανισμού.