Αναγνωρίστηκαν τα προγράμματα Suspension Exercise και Functional Metabolic Training της GRAFTS από το Αμερικανικό Συμβούλιο Άσκησης ως ACE-Approved

Grafts Hellas poster - Suspension Exercise
Grafts Hellas poster - Functional Cross Training

ΑΘΗΝΑ - 06 ΣΕΠ 2019 - Δύο προγράμματα εξειδίκευσης της GRAFTS, τα Suspension Exercise και Functional Metabolic Training (εφεξής Functional Cross Training), αναγνωρίστηκαν από το American Council on Exercise ως ACE-Approved (προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης που πληρούν τα διεθνή κριτήρια ποιότητας του ACE) στις 31 Ιουλίου 2019, στα πλαίσια της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει η GRAFTS.

Η διαδικασία της διεθνούς διαπίστευσης και αναγνώρισης των προγραμμάτων της GRAFTS, η οποία ξεκίνησε το 2012, έχει ως στόχο να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι συμμετέχοντες σε αυτά, και να παρέχει πρακτικά οφέλη για τους κατόχους των τίτλων της GRAFTS.

ACE-Approved logo

Η αναγνώριση των δύο παραπάνω εξειδικεύσεων ως ACE-Approved αυξάνει τον συνολικό αριθμό των διεθνώς διαπιστευμένων ή εγκεκριμένων προγραμμάτων της GRAFTS σε 7, και τον συνολικό αριθμό των προγραμμάτων με διεθνή ή κρατική αναγνώριση που προσφέρονται, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς παρόχους, σε 15.

Διεθνώς διαπιστευμένα ή εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα της GRAFTS:

Προγράμματα σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς παρόχους, με διεθνή ή κρατική αναγνώριση:

Η κατάταξη των δύο τίτλων ως ACE-Approved, παρέχει στους κατόχους τους τη δυνατότητα να έχουν:

  • Τίτλο εξειδίκευσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, εγκεκριμένο και από έναν κορυφαίο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό
  • Μονάδες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ACE CECs: 1.2) για τη διατήρηση πιστοποιητικών (πχ. ACE-GFI, ACE-CPT, ACE-CHC και ACE-CMES) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Δείτε την κατάταξη των Suspension Exercise και Functional Cross Training ως ACE-Approved στην ιστοσελίδα του ACE.

Greek Athletic & Fitness Training School

Η GRAFTS (Greek Athletic & Fitness Training School) αποτελεί τον ηγετικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό πάροχο στον τομέα του Fitness στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι Εκπαιδευτικός Εταίρος του Αμερικανικού Συμβουλίου Άσκησης (American Council on Exercise - ACE) και ο πρώτος (2013) εκπαιδευτικός πάροχος στην Ελλάδα με πλήρως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την EuropeActive. Η GRAFTS είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρέχοντας τίτλους στους τομείς των Personal Training, Group Training, Pilates και Yoga.